Gofal Cymdeithasol Mewn Partneriaeth

Gofal Cymdeithasol Mewn Partneriaeth

Social Care in Partnership logoGofal Cymdeithasol Mewn Partneriaeth (Gorllewin De Cymru)

Gofal Cymdeithasol mewn Partneriaeth (Gorllewin De Cymru), yn un o'r pedair partneriaeth rhanbarthol ledled Cymru, yr ydym yn ymdrin siroedd Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Gallwch ymweld â'n tudalennau gwe, a gefnogir gan wefan Asiantaeth Gwella'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn www.ssiacymru.org.uk/scip lle cewch fanylion ar y Bartneriaeth - fel ei strwythur, aelodaeth, a chynlluniau busnes, yn ogystal â gwybodaeth ar gyfleoedd ariannu, dysgu a recriwtio.

 Mae ein tudalen Gyfathrebiadau yn cyfleu gwybodaeth i'r cyhoedd am gynnydd y Bartneriaeth drwy fwletinau, cylchlythyrau ac ati,  ac ers mis Ionawr 2005, mae'r Bartneriaeth wedi bod yn cynnig y cyfle i sefydliadau sy'n aelodau, i hysbysebu am ddim, swyddi gwag sy'n gysylltiedig â gofal cymdeithasol.

Fodd bynnag, ar gyfer gwybodaeth ceir trosolwg byr ar y bartneriaeth isod:

Pwy ydym ni?

Yn dilyn argymhellion gan sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar faterion yn ymwneud â'r Gweithlu mewn Gofal Cymdeithasol yn 2001, Cafodd pedwar Partneriaethau Rhanbarthol eu sefydlu ar draws Cymru, sy'n cynnwys y Gogledd, y Canolbarth, y De-ddwyrain a rhanbarthau De Orllewin. Gofal Cymdeithasol mewn Partneriaeth (Gorllewin De Cymru) yw'r corfforaeth adnabod a gymerwyd gan y Bartneriaeth Gofal Cymdeithasol Rhanbarthol ar gyfer De-orllewin Cymru, sy'n cefnogi'r siroedd Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Pam rydym yn bodoli?

Mae'r Bartneriaeth yn galluogi cyflogwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill o fewn y sector gofal cymdeithasol i weithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â rhai o'r heriau cadw gweithlu, recriwtio a datblygu sy'n wynebu'r sector ym mhob rhanbarth.

Beth yw swyddogaeth y Partneriaethau?

Yn y bôn, mae'n rhan o'r Partneriaethau i wella, cefnogi a chodi ymwybyddiaeth o'r sector gofal cymdeithasol yn Ne-orllewin Cymru.

Fel Partneriaeth annibynnol, gwirfoddol, y cydlynydd yw'r unig aelod llawn amser cyflogedig. Fel y cyfryw maent yn cael eu cefnogi gan y Grŵp Llywio Strategol gwirfoddol sy'n cyfarfod bob chwarter. Caiff grŵp llywio strategol Gofal Cymdeithasol mewn Partneriaeth (Gorllewin De Cymru) ei gadeirio gan Mr Nick Jarman, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r grŵp llywio strategol hwn, lle mae'r cyfansoddiad yn adlewyrchu'n fras gyfansoddiad y Bartneriaeth, yn cynnwys cynrychiolwyr o wasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, darparwyr gwirfoddol ac annibynnol, ELWa, Gyrfaoedd Gorllewin Cymru ac addysg uwch / addysg bellach.

Am wybodaeth bellach ar y strwythur a swyddogaethau'r grwpiau llywio a thasg Gofal Cymdeithasol mewn Partneriaeth (Gorllewin De Cymru), ewch i'n tudalennau gwe www.ssiacymru.org.uk/scip.

Cysylltiadau Partneriaeth Cymru Gyfan

Er bod pob partneriaeth rhanbarthol yn hunanlywodraethol o fewn ei rhanbarth ei hun, mae cydgysylltwyr y pedwar cyfarfod chwarterol yn rannu arferion da a nodi gwaith ar y cyd ar sail Cymru gyfan.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
 
Cydlynydd y Partneriaeth
Gofal Cymdeithasol mewn Partneriaeth (Gorllewin De Cymru)
Ffôn: 07866 581 761
E-bost: scip-sw@npt.gov.uk