Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

'Safe and Well' CnPT

Os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19, rhaid i chi hunanynysu a dilyn y canllawiau isod.

Paratoi i hunan-ynysu
Os oes angen i chi hunan-ynysu, rhaid i chi wneud hynny ar unwaith. Efallai y byddai’n ddefnyddiol ystyried beth fydd ei angen arnoch chi ymlaen llaw er mwyn i chi fod yn barod i ynysu os oes angen.

Sut y gall Safe and Well CnPT eich helpu

Gall cynllun Safe and Well CNPT eich helpu i gysylltu â'ch gwirfoddolwr lleol, eich grŵp cymunedol neu wasanaeth cymunedol fel y gallwch gael cefnogaeth ar gyfer y canlynol:

  • Siopa bwyd
  • Casglu meddyginiaeth ar bresgripsiwn
  • Gwneud negeseuon dyddiol
  • neu drefnu i rywun wirio eich bod yn iawn

 

Rydym yma i gynnig help i'r rheini nad oes ganddynt unrhyw ffrindiau a theulu i ddibynnu arnynt am gefnogaeth.

Ymateb partneriaeth i bandemig Coronafeirws rhwng Cyngor Castell-nedd Port Talbot, grwpiau cymunedol, gwirfoddolwyr a chymdeithasau tai yw Safe and Well CNPT i sicrhau bod y rheini y mae angen cymorth ychwanegol arnynt yn gallu ei chael.

*Mae'r gwasanaeth dosbarthu parseli bwyd a ddarparwyd yn flaenorol gan Safe and Well CnPT a Llywodraeth Cymru wedi dod i ben. Rhestrir datrysiadau eraill isod.

Mae amrywiaeth o ffyrdd y gallwch gael y bwyd a’r nwyddau angenrheidiol os na allwch adael eich cartref neu os nad oes gennych neb i'ch helpu:

  • Siopau lleol - Mae nifer o siopau lleol bellach yn cynnig gwasanaeth dosbarthu. Gallwch hefyd weld y rhestr ar gyfeirlyfr Prynu'n Lleol CNPT
  • Archfarchnadoedd - Mae'r rhan fwyaf o'r archfarchnadoedd mawr yn cynnig gwasanaethau siopa ar-lein, dosbarthu i'r cartref a chlicio a chasglu y gallwch eu defnyddio. Bydd slotiau blaenoriaeth archfarchnadoedd ar gael o hyd i'r rheini y gofynnwyd iddynt warchod. Hefyd, os bydd gwirfoddolwr neu ofalwr yn siopa ar eich cyfer, mae rhai archfarchnadoedd yn gwerthu talebau rhodd y gallant eu defnyddio i dalu am eich siopa.
  • Cefnogaeth i Wirfoddolwyr - mae llawer o gymorth ar gael gan wirfoddolwyr. Os na allwch drefnu danfoniad bwyd trwy ddefnyddio un o'r dewisiadau uchod, gallwn eich cysylltu â gwirfoddolwr dibynadwy a fydd yn hapus i'ch helpu. Ffoniwch ni ar 01639 686868 am ragor o wybodaeth.
  • Banciau Bwyd/Cynlluniau Rhannu Bwyd - weithiau gall amgylchiadau pobl newid yn gyflym a gall pobl wynebu argyfwng. Mae rhwydwaith o fanciau bwyd a chynlluniau rhannu bwyd ar draws y fwrdeistref sirol sy'n sicrhau nad oes unrhyw un yn mynd heb fwyd. Gallwch ddod o hyd i restr o'r cynlluniau hynny ynghlwm â'r llythyr hwn hefyd.

Os nad ydych yn gallu casglu'ch meddyginiaeth eich hun, mae'n bosib y gall eich cymuned leol ei dosbarthu i chi. Gallwch ddod o hyd i fanylion eich fferyllfa leol yng nghyfeiriadur ar-lein GIG Cymru 111  

Os nad yw fferyllfa’ch cymuned leol yn gallu dosbarthu’ch meddyginiaeth, gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â gwirfoddolwr lleol i wneud hyn ar eich cyfer. Ffoniwch ni ar 01639 686868 am ragor o wybodaeth.

Mae llawer o wirfoddolwyr a grwpiau cymorth sy’n gallu’ch helpu gyda thasgau beunyddiol fel postio post, mynd â’ch ci am dro, neu alw heibio i sicrhau eich bod yn iawn.

Os nad oes gennych unrhyw un i'ch helpu, byddwn yn dod o hyd i rywun sy'n gallu. Ffoniwch ni ar 01639 686868 am ragor o wybodaeth.

I weld yr ystod eang o grwpiau cefnogi lleol sydd ar gael yn y gymuned, chwiliwch yn ein cyfeiriadur Dewis Cymru ar-lein

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf

Rydym am wneud popeth y gallwn i'ch cadw'n ddiogel ac yn iach. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am sut i amddiffyn eich hun rhag Coronafeirws ac i gael y newyddion diweddaraf am Gastell-nedd Port Talbot,

Ar-lein: www.npt.gov.uk/coronafeirws

Cyfryngau cymdeithasol: @CyngorCnPT (Facebook), @CyngorCnPT (Twitter)

Ffôn: Os hoffech siarad â rhywun am gynllun Safe and Well CnPT, ffoniwch ni ar 01639 686868.

Sefydlwyd Cynllun Gwirfoddolwyr 'Safe and Well' CnPT i bobl sy'n gallu rhoi o'u hamser i helpu pobl ddiamddiffyn y mae Coronafeirws wedi effeithio arnyn nhw

*Sylwer – Mae’r cynllun ar gau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae croeso i chi adael eich manylion drwy gwblhau ein ffurflen ar-lein a byddwn yn cysylltu â chi os ydym yn penderfynu ailagor y cynllun.