Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cwestiynau Cyffredin am Lifogydd Sgiwen

Rydym yn anfon negeseuon testun at breswylwyr sydd wedi cofrestru i dderbyn diweddariadau.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei darparu ar ein tudalennau gwe a'n cyfryngau cymdeithasol.

Following requests at the Residents’ meetings, the 2011 mine entry inspection report and residents letters issued at the time can now be published as we have the express consent of the owners of 45 and 46 Goshen Park. This information is available to view below or you may request a copy by contacting our residents’ helpline - 0800 2884268

We have been taking water samples since the incident, which continue to confirm that there are no safety risk from the water.

Mine entry inspection & water sample reports

 • Report - 45 Goshen Park (PDF 70 KB)

  m.Id: 27891
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Report - 45 Goshen Park
  mSize: 70 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15398/report_45_goshenpark.pdf

 • Report - 46 Goshen Park (PDF 70 KB)

  m.Id: 27892
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Report - 46 Goshen Park
  mSize: 70 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15399/report_46_goshenpark.pdf

 • Skewen Water Quality Assessment Summary Report (PDF 98 KB)

  m.Id: 27932
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Skewen Water Quality Assessment Summary Report
  mSize: 98 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/16251/skewen-water-quality-assessment-summary-report.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Os oes angen cymorth arnoch gyda'ch iechyd meddwl a'ch lles, gallwch gael gafael ar gymorth ac adnoddau o'r gwefannau a'r sefydliadau isod:

Bydd diweddariadau pellach mewn perthynas â sefydliadau cymorth eraill yn dod yn fuan.

The junction at Goshen Park and Drummau Road is currently closed because the Coal Authority need to work at the location to remediate the mine shaft and then implement an alternative mine water drainage solution. This work is estimated to take between six and nine months.

This means that some residents face a longer journey over Drummau Mountain to access work and other services. Whilst steps were taken in the immediate aftermath of the emergency to provide access to a private road at the Highlands, regrettably, due to safety concerns and the attendant liabilities of the road owners in the event of personal injury and/or damage to property, the road has now been closed off to vehicular traffic.

It has been suggested that a temporary, alternative route be created across the bridleway that runs across Darran Park and Highland Gardens. The bridleway is not owned by the Council and the permission of the landowner is required, alongside a highways appraisal, to inform consideration of this proposal. Whilst it has been supported by some residents as a suitable temporary access route, the proposal is not straightforward and there are concerns about the consequential impact of this proposed alternative. The proposal is under active consideration and we will publish the outcome of our appraisal as soon as we are able to.

In order to facilitate better access for pedestrians, the Coal Authority have provided an additional footpath to the rear of number 1 Goshen Park which will be of assistance to some residents.

E-bostiwch environment@npt.gov.uk i rhoi gwybod i ni pan fyddwch yn rhoi eitemau i'n tîm gwastraff eu casglu neu dynnu sylw'r criw pan fyddant ar y safle.

Gallwch hefyd ein ffonio ar 01639 686868 i rhoi gwybod i ni os oes angen casglu gwastraff arnoch. NID OES angen i chi trefnu apwyntiad.

Bydd ein Canolfan Gefnogi Digwyddiad i Drigolion yn Ysgol Gynradd Abbey yn aros ar agor yr wythnos nesaf (dydd Llun 8 i ddydd Gwener 12 Chwefror, 9yb i 5yp) i gynnig help, gwybodaeth a chyngor i breswylwyr lle mae'r llifogydd yn Sgiwen wedi effeithio arnynt.

Yn y Ganolfan, gallwch gael help gyda:

 • Cymorth Tai
 • Gwasanaethau cymdeithasol – e.e. cymorth lles, cymorth hawliau lles, gwybodaeth, cymorth a chyngor
 • Gwybodaeth am ddiogelwch cymunedol
 • Gwybodaeth ar sut i wneud eich cartref yn ddiogel rhag tân ynghyd â darparu larymau mwg a charbon monocsid am ddim
 • Cwblhau cais am Grant Cymorth Llifogydd Sgiwen
 • Cymorth a Chyngor Iechyd yr Amgylchedd

Os oes angen cymorth arnoch gyda'ch iechyd meddwl a'ch lles ar yr adeg anodd hon, gallwch hefyd gael gafael ar gymorth ac adnoddau o'r gwefannau a'r sefydliadau isod

Os oes angen cymorth arnoch y tu allan i'r oriau hyn, ffoniwch

 • 01639 686868 ar gyfer ymholiadau cyffredinol
 • 01639 685219 ar gyfer anghenion tai mewn argyfwng
 • 01639 895455 ar gyfer Tîm Dyletswydd Brys y Gwasanaethau Cymdeithasol

Eithriad Treth y Cyngor

Gall preswylwyr na allant ddychwelyd i'w cartrefi oherwydd eu bod yn anghyfannedd wneud cais am eithriad treth y Cyngor llawn. Ffoniwch 01639 686188 neu e-bostiwch council.tax@npt.gov.uk

Ar hyn o bryd rydym yn casglu gwybodaeth am yr holl eiddo lle mae'r llifogydd wedi effeithio arnynt.  Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, darparwch eich manylion cyswllt yma.  Bydd hyn yn ein helpu i nodi pa ddeiliaid tai fydd yn derbyn eithriad rhag y dreth gyngor

Grant Llywodraeth Cymru

Mae cymorth ar gael i aelwydydd:

 • lle mae Storm Christoph neu'r llifogydd gwaith mwyngloddio Sgiwen wedi achosi difrod i tu mewn i'r cartrefi. Neu
 • sydd wedi cael eu symud gan y Cyngor, Awdurdod Glo neu wasanaeth brys eraill am fwy na 24 awr

Gall aelwydydd yr effeithiwyd arnynt wneud cais am daliad o £500 (i'r rhai sydd ag yswiriant) neu £1,000 (i'r rhai heb yswiriant).

Bydd BACS yn talu pob taliad yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc.   Gallwch uwchlwytho lluniau o'r difrod tu fewn i'ch tŷ i gynorthwyo'r cais os oes gennych chi nhw ar gael - nid yw hyn yn orfodol. Gallwch wneud cais yma:

Gwnued cais ar-lein

Cymorth Llifogydd yr Awdurdod Glo

Yr ydym wedi llunio pecyn cymorth sydd ar gael i bawb yn Sgiwen sydd wedi dioddef llifogydd allanol.     Mae dwy agwedd:

 1. Cymorth ar unwaith i glirio ardaloedd allanol o amgylch eiddo o mwd a malurion. Bydd criwiau'n dechrau ar y safle ddydd Llun 1 Chwefror yn Sunnyland Crescent ac yna'n symud i Jiwbilî Crescent, Ucheldiroedd, Ffordd Dinefwr, Cwty-Y-Clafdy a'r ardaloedd cyfagos cyn cychwyn ym Mharc Goshen ddydd Llun 8 Chwefror pan fydd y mynediad dros dro newydd ar gael.
 2. Cymorth i adfer gerddi ac ardaloedd y tu allan yn ôl i'r ffordd yr oeddent cyn y llifogydd. Mae hyn yn cynnwys pethau fel paneli ffensys, tyllau glaswellt, graean neu graciau mewn tramwyfeydd hyd at gyfanswm o £500 o ddeunyddiau.

Os hoffech gofrestru ar gyfer y cymorth ymarferol hwn, ffoniwch linell gymorth y preswylwyr ar 0800 2884268 a byddwn wedyn yn rhoi gwybod i chi pryd y gall y criw fod ar y safle i glirio ac yna i drafod eich dewisiadau ar gyfer adfer yr ardd.

Gweld mwy o wybodaeth am sut i gael gafael ar y cymorth hwn.

Costau Llety Dros Dro

Gallwch gysylltu â thîm cyswllt cymunedol yr Awdurdod Glo i Sgiwen ar 0800 2884268 neu lenwi'r ffurflen yma https://www2.groundstability.com/skewen/ i gael gwybodaeth am ad-daliad am gostau llety a gafwyd oherwydd yr ymgiliad.

 • Ar gyfer preswylwyr Sunnyland Crescent ac eiddo gwag eraill yr effeithir arno, mae hyn yn cwmpasu'r cyfnod hyd at a chan gynnwys noson 28 Ionawr 2021.
 • Ar gyfer trigolion Parc Goshen, mae hyn yn cwmpasu'r cyfnod hyd at a chan gynnwys y noson pan gaiff mynediad ei adfer i Barc Goshen. Ar hyn o bryd disgwyliwn i hyn fod ddydd Gwener 5 Chwefror 2021.

Bydd yr ad-daliad hwn am gostau gwestai gyda dderbynneb neu £30 y cartref y noson os ydych wedi aros gyda theulu neu ffrindiau. Ni ellir defnyddio'r ffurflen hon i hawlio am lety tymor hir.

Os oes angen llety tymor hir arnoch oherwydd bod difrod llifogydd yn effeithio ar eich cartref, rhydym yn argymell eich bod yn siarad â'ch cwmni yswiriant i drefnu hyn.

Gallwch gysylltu â thîm cyswllt cymunedol yr Awdurdod Glo i Sgiwen ar 0800 2884268 neu lenwi'r ffurflen yma https://www2.groundstability.com/skewen/ i gael gwybodaeth am ad-daliad am gostau llety a gafwyd oherwydd yr ymgiliad.

 • Ar gyfer preswylwyr Sunnyland Crescent ac eiddo gwag eraill yr effeithir arno, mae hyn yn cwmpasu'r cyfnod hyd at a chan gynnwys noson 28 Ionawr 2021.
 • Ar gyfer trigolion Parc Goshen, mae hyn yn cwmpasu'r cyfnod hyd at a chan gynnwys y noson pan gaiff mynediad ei adfer i Barc Goshen. Ar hyn o bryd disgwyliwn i hyn fod ddydd Gwener 5 Chwefror 2021.

Bydd yr ad-daliad hwn am gostau gwestai gyda dderbynneb neu £30 y cartref y noson os ydych wedi aros gyda theulu neu ffrindiau. Ni ellir defnyddio'r ffurflen hon i hawlio am lety tymor hir.

Os oes angen llety tymor hir arnoch oherwydd bod difrod llifogydd yn effeithio ar eich cartref, rhydym yn argymell eich bod yn siarad â'ch cwmni yswiriant i drefnu hyn.

 

Os nad oes gennych yswiriant, neu os oes angen help arnoch gyda hawliadau, mae'r tîm o gynghorwyr Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot yma i rhoi cymorth, cyngor a chymorth i'r rhai nad oes ganddynt yswiriant,  neu a allai fod yn wynebu heriau gyda hawliadau yswiriant, newidiadau mewn hawliadau budd-daliadau neu faterion tai.

Gellir cysylltu â nhw ar eu llinell ffôn am ddim ar 0808 278 7926, neu drwy e-bost yn help@citizensadvicesnpt.org.uk Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar gwefan www.citizensadvicesnpt.org.uk

Mae llawer o drigolion yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd wedi gofyn inni ble i gael cyngor am yswiriant.

Cyngor i'r rhai sydd ag yswiriant:

 • Cysylltwch â'ch yswirwyr cyn gynted â phosibl i rhoi gwybod iddynt am y difrod o'r llifogydd
 • Darllenwch eich polisi a deallwch yr yswiriant sydd gennych ar waith.
 • Gofynnwch iddyn nhw am fanylion ar sut i wneud hawliad ac a fyddan nhw'n anfon addasydd colli yswiriant
 • Tynnwch ffotograffau neu fideo o'r difrod i'ch cartref a'ch cynnwys    
 • Peidiwch â thaflu unrhyw eitemau sydd wedi'u difrodi nes eich bod wedi trafod gyda'ch yswiriwr.
 • Bydd rhai cwmnïau yswiriant yn cynnig swm penodol i chi setlo'r hawliad – cyn derbyn bod yn siŵr eich bod yn deall yr hyn y maent yn ei gynnig ac a yw'n rhesymol. 
 • Os oes angen help arnoch i waredu eitemau sydd wedi'u difrodi gan lifogydd, anfonwch e-bost atom yn environment@npt.gov.uk i rhoi gwybod i ni pan fyddwch yn rhoi eitemau allan i'n tîm gwastraff eu casglu.

Mae rhagor o wybodaeth am wneud hawliad Yswiriant ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru

Downloads

 • Association of British Insurers - Flood Guide Poster (PDF 118 KB)

  m.Id: 27275
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Association of British Insurers - Flood Guide Poster
  mSize: 118 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15146/abi-the-flood-claims-process.pdf

Er na fu angen galw allan am wirfoddolwyr eto, gallai hyn newid.

Os hoffech gynnig help i'r rhai yr effeithir arnynt gan lifogydd Sgiwen (e.e. rhoi eitemau neu wirfoddolwr), rhowch eich manylion cyswllt gan ddefnyddio'r ffurflen a gysylltir isod

Cynnig help

Os hoffech fod yn wirfoddolwr Diogel a Iach CNPT i gefnogi ein trigolion mwyaf agored i niwed yn ystod pandemig y coronafeirws, gallwch wneud cais yma: 

Diogel ac Iach CNPT

Ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli cyffredinol ledled Castell-nedd Port Talbot, cysylltwch â cyngor ar gyfer gwasanaethau gwirfoddol (CVS) Castell-nedd Port Talbot ar 01639 631246 neu Volunteer@nptcvs.org.uk

Fel arall, gallwch bori drwy gyfleoedd gwirfoddoli ar wefan Gwirfoddoli Cymru: www.volunteering-wales.net

Achos y digwyddiad oedd rhwystr mewn gwaith mwyngloddio hanesyddol a arweiniodd at groniad o ddŵr. Mae'n debygol bod hyn wedi digwydd dros beth amser a phan oedd y pwysau'n ddigonol fe ffurfiodd neu gorfododd gysylltiad mewn ffrwydryn cyfagos a oedd yn caniatáu iddo gyrraedd lefel lawer uwch ac yna dod o hyd i fan gwan i chwythu allan.

Mae'r dŵr bellach wedi dod o hyd i lwybr newydd a bydd angen i ni adeiladu system rheoli dŵr newydd sydd â chynhwysedd ar gyfer yr holl ddŵr sy'n dod i lawr o'r gweithfeydd uwchben Sgiwen.

Byddwn nawr yn ymgymryd â dau brif becyn o waith. Byddwn yn adfer y siafft a ddymchwelwyd trwy osod cynhaliaeth newydd, pibellau draenio a gwneud gwaith peirianneg i sefydlogi'r ddaear cyn ail-wynebu'r ffordd.

Byddwn hefyd yn gosod cynllun rheoli dŵr newydd. Bydd y system newydd yn defnyddio technoleg telemetreg fodern a fydd yn ein rhybuddio am unrhyw newidiadau mewn llif fel y gall staff fynychu'n brydlon a bydd yn cael ei archwilio a'i gynnal yn rheolaidd.

Yn y cyfamser, bydd gwyro dŵr dros dro yn aros yn ei le ac yn cael ei fonitro'n ofalus cyn, yn ystod ac ar ôl cyfnodau o dywydd gwlyb, a chymryd camau ychwanegol yn ôl yr angen i rheoli'r llif.

Gwybodaeth yr Awdurdod Glo

Mae'r Awdurdod Glo wedi cymryd samplau rheolaidd i brofi safon y dŵr yn Sgiwen ers yr ergyd ar 21 Ionawr. Mae'r dŵr yn cynnwys haearn sy'n arferol ar gyfer dŵr fel hyn gan ei fod yn cael ei godi gan y dŵr wrth iddo fynd drwy'r gwaith hanesyddol. Pan fydd mewn cysylltiad ag aer, mae'r haearn toddedig yn y dŵr yn dod yn solet, gan greu'r “ocr” oren y gallwch ei weld.

Nid oes unrhyw beth yn y dŵr or pwll a ddylai atal y glanhau rhag dechrau ar yr amod bod mesurau rhagofalus dŵr llifogydd arferol yn cael eu cymryd.   Mae'r Awdurdod Glo wedi dechrau symud yr ocr o rhai ardaloedd garddio a bydd yn parhau i wneud trefniadau gydag eiddo eraill ar gyfer hyn.

Os oes gennych chi neu'ch yswiriwr unrhyw gwestiynau pellach am ddŵr y pwll, cysylltwch â'r Awdurdod Glo ar 0800 288 4268

Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru i gael gwybod mwy am beth i'w wneud mewn llifogydd.

Gallwch gysylltu â Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ar 0800 169 1234 neu fynd i'w gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Mae taflenni ar gael yn y Canolfan Gefnogi Digwyddiad i Drigolion ar sut i wneud eich cartref yn ddiogel rhag tân.

Gallwch hefyd gasglu larymau mwg a charbon monocsid am ddim yn y Ganolfan

Mae'r Bartneriaeth CNPT Ddiogelach wedi gofyn i drigolion Sgiwen fod yn wyliadwrus a gofalu am eu cymuned drwy edrych allan am eu cymdogion yn y cyfnod anodd hwn.

Os credwch fod sgamiwr wedi cysylltu â chi, cysylltwch â Thîm Safonau Masnach Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Os oes gennych bryderon ffoniwch 101 neu 999 mewn argyfwng.